Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op vertrouwen. Wij vertrouwen er op dat u bij een verzekeringsaanvraag alle gestelde vragen eerlijk beantwoordt en dat u bij een eventuele schade juiste en volledige informatie aan ons verstrekt.

Helaas maken sommige mensen misbruik van verzekeringen. Dat willen wij graag voorkomen, omdat fraude uiteindelijk resulteert in premieverhogingen.

Fraude

Helaas is er een kleine groep mensen die ons en uw vertrouwen misbruikt. Wij vinden dit onacceptabel. Daarom hebben wij een fraudebeleid. Ons fraudebeleid is er op gericht fraude te voorkomen en te bestrijden. Onder fraude verstaan we het opzettelijk en op oneigenlijke gronden (proberen te) verkrijgen van een verzekeringsdekking of schadevergoeding.

Een aantal praktijkvoorbeelden:

 • Een verzekerde verdraait de toedracht van een schade om daarmee te zorgen dat de schade onder de dekking van zijn verzekering valt.
 • Een verzekerde meldt een afgewezen schade nogmaals met een andere toedracht, zodat er wel dekking is.
 • Een verzekerde vervalst nota´s en dient die in voor vergoeding.
 • Een verzekerde geeft meer zaken als gestolen op dan in werkelijkheid het geval is.
 • Bij het aangaan van een verzekering worden gegevens veranderd, of opzettelijk niet doorgegeven, waardoor er verzekeringsdekking ontstaat.

Zorg voor duidelijkheid

Mochten er bij de aanvraag van een verzekering onduidelijkheden bestaan, of weet u niet wat er bedoeld wordt met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Omgang met fraudeurs

Als fraude is bewezen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij betalen u geen schadevergoeding meer. Mocht u al een schadevergoeding hebben ontvangen, dan moet u die terugbetalen.
 • Uw verzekering wordt met onmiddellijke ingang beëindigd. Mocht er aanleiding toe zijn dan worden ook overige verzekeringen beëindigd.
 • Wij registreren de fraude in ons systeem.
 • Wij laten de fraude opnemen in het incidentenregister van het Centraal Informatie Systeem (CIS) waaraan alle Nederlandse verzekeraars deelnemen.
 • Wij melden de fraude bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars
 • Wij kunnen aangifte doen bij de politie of justitie, bijvoorbeeld van valsheid in geschrifte of oplichting.

Politie aangifte

Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte bij de politie. Bij deze afweging nemen we, in overeenstemming met het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?

Informeren fraudeur

Wanneer er fraude is vastgesteld, informeren wij de betrokkene(n) schriftelijk (aangetekend) over de getroffen maatregelen.

Vragen

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een email naar info@mkbdirect.nl.