Uw privacy

Privacystatement MKBdirect

MKBdirect acht bescherming van uw privacy van groot belang. Deze wordt daarom bij het gebruik van deze site zoveel mogelijk gewaarborgd. De informatie die u invoert, blijft vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven staan. De in Nederland geldende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens worden hierbij in acht genomen.

Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens voor de volgende doeleinden:

U wilt een afspraak voor een verzekeringsadvies
Hiervoor vragen wij van uw bedrijf de vestigingsgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. Onder "vestigingsgegevens" wordt verstaan: naam bedrijf, contactpersoon, adres, postcode en vestigingplaats. Na ontvangst van uw gegevens nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.
In geen geval zal MKBdirect, zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor andere doeleinden dan welke hierboven beschreven staan.

Cookies
Een cookie is een klein tekst bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat, in essentie, gegevens die u op de site invoert. Dit bestand kan geen virussen bevatten.
Doeleinden waarvoor de cookies gebruikt worden:
 • Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken wij tijdelijke cookies. Deze cookies worden aan het eind van het bezoek gewist.
 • Het kunnen opslaan van de gebruikersinstellingen bij gebruik aan onderdelen van deze website en andere informatie zoals afgebeeld op uw beeldscherm.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Het uitzetten van cookies zal uw gebruik van onze website sterk beperken.

Clickgedrag
Op de website van MKBdirect worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Disclaimer voor gelinkte sites
MKBdirect.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van de websites waarnaar op deze website eventueel een link is aangebracht.

Beveiliging
MKBdirect spant zich tot het uiterste in voor de beveiliging van de gegevens van de gebruikers van de site (en past veiligheidsmaatregelen toe ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de gegevens die zij onder haar beheer heeft).

Veranderingen privacybeleid
Indien wij wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid vermelden wij deze wijzigingen hier zodat u altijd op de hoogte bent. Datum laatste wijziging: 1 mei 2006.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden. U heeft het recht ons te vragen onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. En u kunt ons vragen bepaalde gegevensverwerkingen te staken. Eventuele verzoeken hieromtrent kunt u richten aan:
 • Het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken wij tijdelijke cookies. Deze cookies worden aan het eind van het bezoek gewist.
 • Het kunnen opslaan van de gebruikersinstellingen bij gebruik aan onderdelen van deze website en andere informatie zoals afgebeeld op uw beeldscherm.
MKBdirect
Kryptonstraat 41
7463 PB RIJSSEN

Vragen?
Het Privacystatement maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden van MKBdirect.nl. Wanneer u vragen heeft over het privacybeleid van MKBdirect.nl of over de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd, kunt u zich wenden tot: MKBdirect, t.a.v. Privacy officer, Kryptonstraat 41, 7463 PB Rijssen.


Algemene voorwaarden


Artikel 1 Begripsbepalingen
Aanvrager:degene die een Adviesafspraak aanvraagt
Algemene Voorwaarden:deze Algemene Voorwaarden
Dienst(en):de door de MKBdirect site aangeboden diensten, zoals het verkrijgen van één of meerdere verzekeringsoffertes of het Veilen van Klantgegevens
MKBdirect verzekering-aanbieder:de partij die MKBverzekeringaanvrager een Aanbieding kan doen. Het betreft hier aanbieders die beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten
MKBverzekering-aanvrager:degene die op de MKBdirect site een verzekering aanvraagt
MKBdirect:Dit is een handelsnaam van Risiko Analyse Buro RAB B.V.  Kryptonstraat 41, 7463 PB Rijssen.
Klantgegevens:de gegevens die een MKBverzekering-aanbieder nodig heeft om een Aanbieding te kunnen doen. Het betreft bedrijfsgegevens, zoals adres en ondernemingsgegevens waarvoor een bedrijfsverzekering wordt aangevraagd
Site:de op het Internet voor iedereen toegankelijke site op het adres www.mkbdirect.nl
Vragenlijst:Formulier dat MKBverzekering-aanvrager in moet vullen om een offerte te kunnen verkrijgen

Artikel 2 Algemeen
 • 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten van MKBdirect.nl.
 • 2.2 MKBdirect heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 • 2.3 Indien en voorzover bij het gebruik van de Site persoonsgegevens worden verwerkt, is daarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de Privacystatement, die deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden, van toepassing.

Artikel 3 Diensten
MKBdirect biedt de volgende diensten aan via de site:
 • 3.1 De mogelijkheid voor een MKBverzekering-aanvrager om meerdere offertes voor bedrijfsverzekeringen aan te vragen. MKBverzekering-aanvrager vult hiervoor een vragenlijst in. MKBverzekering-aanvrager ontvangt binnen één werkdag per e-mail een reactie met offerte
 • 3.2 De mogelijkheid voor MKBverzekering-aanbieders om MKBverzekering-aanvragers een aanbod te doen. Ten behoeve hiervan krijgen zij toegang tot de Klantgegevens met behulp van een user id. en een password.
 • 3.3 Op alle Diensten als genoemd in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • 3.4 MKBdirect.nl zal nooit partij zijn, direct of indirect, bij een eventueel te sluiten overeenkomst tussen de Aanvrager en de MKBverzekering-aanbieder.

Artikel 4 Weigeren van diensten
 • 4.1 MKBdirect heeft het recht om zonder opgave van redenen een MKBverzekering-aanvrager niet te accepteren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
 • 5.1 MKBdirect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Aanvrager, MKBverzekering-aanbieder, MKBverzekering-aanvrager of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen.
 • 5.2 MKBdirect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit een Overeenkomst die, als gevolg van de Diensten van MKBdirect.nl, eventueel is gesloten tussen de Aanvrager en de MKBverzekering-aanbieder.
De informatie wordt u gratis ter beschikking gesteld. Aan de verstrekte informatie en hulpmiddelen via de site kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Voor deze verzekeringsovereenkomsten gelden uitsluitend de polisvoorwaarden die bij het totstandkomen van die overeenkomsten van toepassing zijn verklaard.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van op de site aangeboden diensten worden beheerst door Nederlands recht. Zij zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Rijssen, 2012
MKBdirect.nl Contact Nieuws Privacybeleid Disclaimer

Home Contact
Starters Fraudebeleid
Wie zijn wij? Verzekeringskaarten
Missie Documenten
Home Direct berekenen Direct afsluiten Wijzigingen doorgeven Vragen? 0548-78 24 00
(ma-vr 9:00-17:30)
Direct berekenen
Direct afsluiten
Verzekeringskaarten
Documenten
Wijzigingen doorgeven
Wie zijn wij?
Missie
Starters
Contact
Bel ons direct