Zelfstandig Zonder Personeel (zzp)

Nederland telt momenteel meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bent u ook zpp’er of overweegt u die stap te gaan maken? Weet dan dat velen u zijn voorgegaan. Aan het zelfstandig ondernemerschap zitten voor- en nadelen. Sommige nadelen zijn risico’s waartegen u zich kunt verzekeren.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

 

MKBdirect is een initiatief van de Thoma Groep, een advies- en volmachtkantoor dat is gespecialiseerd in risicomanagement. Op onze online portal kunt u uw risico’s als zzp’er inventariseren en vrijblijvend offertes opvragen voor verzekeringen op maat. Wij voorkomen niet alleen graag dat u als zzp’er onderverzekerd bent, maar ook dat u verzekeringen afsluit die onvoldoende bij uw risico’s passen. Daarom houden onze risico-analyses rekening met de branche waarin u als zzp’er actief bent. Veel risico’s die u als zzp’er loopt, zijn namelijk branchespecifiek. 

Hierna treft u meer informatie aan over de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers. We leggen eerst uit wat een zpp’er eigenlijk is. 

Wat is een zzp’er?

Een zzp’er is iemand die arbeid voor eigen rekening of risico verricht én daarbij geen personeel in dienst heeft. Denk hierbij aan:

  • een zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf of praktijk
  • een directeur-grootaandeelhouder (dga)
  • een zelfstandig beroepsbeoefenaar 

Een nog eenvoudiger onderscheid is dat tussen zzp-producten en zzp-eigen arbeid. Onder de zzp-producten vallen de klassieke zzp’ers zoals slagers of kruideniers, voor zover zij geen personeel hebben. Tot de zzp-eigen arbeid horen alle zzp’ers die arbeid of diensten aanbieden, die in principe ook door werknemers in loondienst kunnen worden uitgevoerd. 

De categorie zzp-eigen arbeid is enorm in opkomst. Opdrachtgevers lopen bij deze zzp’ers het risico op schijnzelfstandigheid. Stel dat u zich als zzp’er verhuurt aan een opdrachtgever en de Belastingdienst uw relatie met de opdrachtgever desondanks aanmerkt als een arbeidsovereenkomst. Uw opdrachtgever moet dan met terugwerkende kracht alsnog loonbelasting en sociale premies afdragen. Het is ook in uw eigen belang als zzp’er om vooraf samen met uw opdrachtgever duidelijk vast te leggen dat er géén sprake is van een dienstverband met arbeidsovereenkomst. 

Hierbij zijn in ieder geval de volgende 2 zaken van belang:

  • een overeenkomst van opdracht (OVO), conform de modelovereenkomst van de Belastingdienst die op uw branche of beroep van toepassing is
  • voorkom een gezagsverhouding met uw opdrachtgever; u moet ook achteraf kunnen aantonen dat u de vrijheid heeft om opdrachten aan te nemen of te weigeren en dat u ook een redelijke zelfstandigheid geniet in de manier waarop u de opdrachten uitvoert 

Belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers

Welke verzekeringen u als zzp’er nodig heeft, hangt af van uw specifieke situatie. Wanneer u een product maakt of verkoopt, loopt u risico’s met het beheer van onroerend goed (bedrijfshal, opslag of winkel) en bedrijfsmiddelen (machines, apparatuur, voertuigen). Levert u alleen arbeid of een dienst, dan liggen uw risico’s meer op het gebied van inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheid voor schade die u bij uw opdrachtgevers aanricht. 

De volgende 5 verzekeringen zijn voor veel zzp’ers van belang:

  • bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • rechtsbijstandverzekering
  • pensioenverzekering
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering

 Deze verzekeringen worden hierna kort toegelicht. 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

De meeste zzp’ers leveren arbeid of doen aan dienstverlening. Hierbij werken ze nogal eens met arbeids- en bedrijfsmiddelen van de opdrachtgever en komen ze daar ook vaak over de vloer. Stel dat u hierbij spullen van de opdrachtgever beschadigt. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt u deze en andere schade die u aanricht bij derden, zoals klanten. Uw privé-aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de risico’s van uw activiteiten als zzp’er af. Alleen dat is al een goede reden om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te overwegen. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers

Veel zzp’ers oefenen een vrij beroep uit. Dat is een beroep dat u op basis van uw eigen verantwoordelijkheid en professionele onafhankelijk uitvoert en waarvoor de nodige vakbekwaamheid is vereist. Meestal zijn dit kennisintensieve beroepen die de nodige risico’s met zich meebrengen. Denk aan een chirurg; wanneer die een fout maakt, kan dat een mensenleven kosten. 

Beoefent u als zzp’er een vrij beroep? Verzeker u dan tegen vermogensschade bij derden als gevolg van een beroepsfout. Hiervoor is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Stel dat u architect bent en u een rekenfout maakt waardoor er schade aan het gebouw van de opdrachtgever ontstaat.

Dan kunt u deze schade verhalen op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wanneer uw opdrachtgever die schade bij u claimt. 

Rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers

Misschien heeft u privé een rechtsbijstandsverzekering lopen, maar die biedt u als zzp’er geen juridische hulp in zakelijke kwesties. Voor dat doel moet u een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten. 

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u hulp van juristen of deskundigen van de verzekeraar bij het oplossen van juridische conflicten. Denk hierbij aan conflicten over bijvoorbeeld garanties, sociale wetgeving, vergunningen en betalingsachterstanden. 

Pensioenverzekering voor zzp’ers

In tegenstelling tot een werknemer in loondienst, spaart u als zzp’er niet automatisch voor uw pensioen. Zoals elke andere Nederlander heeft u alleen recht op AOW, vanaf het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

U kunt uw AOW-uitkering op allerlei manieren aanvullen. Denk hierbij aan banksparen, een koopsompolis of een levensverzekering. Er bestaan ook collectieve verzekeringen voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals huisartsen, schilders en fysiotherapeuten. Dit zijn de genoemde beroepspensioenfondsen. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Een werknemer is automatisch verzekerd tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Als zzp’er bent u dat niet. Een kortdurende ziekte kunt u misschien wel opvangen, maar wat als u langer ziek bent of arbeidsongeschikt raakt? Uw ziektekostenverzekering, die u verplicht moet afsluiten, vergoedt alleen uw ziektekosten, maar niet uw inkomensverlies. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dekt u zich wel in tegen het risico op inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschikt-heid. U krijgt in dat geval een vooraf afgesproken uitkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage. 

Wanneer u alle mogelijke risico’s die u als zzp’er loopt moet analyseren, heeft u geen tijd meer voor uw onderneming. Bovendien is het analyseren, beoordelen en verzekeren van beroeps- en bedrijfsrisico’s een vakgebied dat om specifieke deskundigheid vraagt. MKBdirect staat voor u klaar om u hiermee te helpen. Wij hebben hiervoor de benodigde expertise in huis. Ga naar www.mkbdirect.nl voor meer informatie.