Milieuschadeverzekering

Werkt uw bedrijf met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu? Bedenk dan dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor de milieuschade wanneer deze stoffen onbedoeld vrijkomen. Denk hierbij niet alleen aan gevaarlijke stoffen, maar ook aan schoonmaakmiddelen, bepaalde kunststoffen en vloeibare chemische middelen. Wanneer deze stoffen in de grond, het oppervlaktewater of het grondwater terechtkomen, kan dat milieuschade veroorzaken waarvoor u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Dat geldt ook voor milieuschade als gevolg van vervuild bluswater wanneer de brandweer onverhoopt een brand in uw gebouw of op uw terrein moet blussen. Of voor de schade als gevolg van asbest die bij zo’n brand vrijkomt.

Het risico op aansprakelijkheid voor milieuschade geldt dus niet alleen voor bedrijven met (milieu)gevaarlijke stoffen die een milieuvergunning hebben. Juist omdat die bedrijven vanwege de vergunningsvoorwaarden veel preventiemaatregelen moeten nemen om milieuschade te voorkomen, lopen die mogelijk een kleinere kans op risicoaansprakelijkheid dan bedrijven zonder zo’n vergunning. Daarom doet elk bedrijf er goed aan om zijn milieurisico’s in kaart te brengen en te overwegen of die verzekerd moeten worden.

Op het online platform MKBdirect kunt u zelf inventariseren welke milieurisico’s uw bedrijf loopt en hoe u die het meest efficiënt kunt verzekeren. MKBdirect helpt u graag met een verzekeringspakket op maat. Zorg er samen met ons voor dat u niet oververzekerd bent, maar ook niet onderverzekerd. Milieuwetgeving is complex en daarom is een milieuschadeverzekering maatwerk. In die wetgeving is er onderscheid tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Wilt u weten hoe dat zit? Lees dan vooral verder. 

Milieuwetgeving en milieuschadeverzekering

De milieueisen voor bedrijven zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Toch kunt u als ondernemer schade aan het milieu niet altijd voorkomen, hoe goed uw voorzorgsmaatregelen ook zijn. Zo kan er tijdens de overslag of het transport van gevaarlijke stoffen een lekkage ontstaan, waardoor milieugevaarlijke vloeistoffen in de grond of het oppervlaktewater terechtkomen. Op grond van de Wet Milieubeheer bent u verplicht om elke verontreiniging te (laten) saneren. Zonder milieuschadeverzekering kunnen de saneringskosten zo hoog oplopen, dat dit het einde van uw bedrijf betekent.

Sinds 2004 is de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) van kracht. Door deze richtlijn kunt u als ondernemer niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade door nalatigheid of opzet (schuldaansprakelijkheid), maar ook voor milieuschade die uw bedrijf niet doelbewust heeft veroorzaakt (risicoaansprakelijkheid). 

Schuldaansprakelijkheid en milieuschadeverzekering

Uitgangspunt van de ELD is dat de vervuiler betaalt. Bij schuldaansprakelijkheid heeft u de milieuvervuiling als ondernemer door nalatigheid of opzet veroorzaakt. Er moet dan aantoonbaar sprake zijn van opzettelijk handelen, verzuim of nalatigheid van de kant van uw bedrijf. Deze vorm van aansprakelijkheid geldt alleen voor milieuschade aan beschermde dieren en planten en hun natuurlijke leefgebieden en nog niet voor milieuschade aan (grond)water en bodem.

Voor uw risico op schuldaansprakelijkheid voor milieuschade is het dus bepalend of uw bedrijfsactiviteiten effect hebben op natuurgebieden waarin beschermde planten en/of dieren voorkomen. Een actuele kwestie in dit verband is de nieuwe stikstofwetgeving. Er is wet- en regelgeving in de maak die tal van (industriële en agrarische) bedrijven beperkingen oplegt om de neerslag van stikstof in de natuur terug te dringen. Wanneer u straks niet aan die wetgeving voldoet, kunt u mogelijk krachtens de ELD schuldaansprakelijk worden gesteld voor milieuschade. 

Risicoaansprakelijkheid en milieuschadeverzekering

Van risicoaansprakelijkheid voor milieuschade is sprake wanneer er een oorzakelijk verband tussen uw bedrijfsactiviteiten en die milieuschade is. Of die schade door een fout of nalatigheid is veroorzaakt, of onvermijdelijk was, doet hierbij niet ter zake. Verricht uw bedrijf activiteiten die inherent een kans op milieuschade met zich meebrengen? Dan heeft u een even grote kans op risico-aansprakelijkheid voor die schade. Denk hierbij aan activiteiten zoals:

  • afvalverwerking
  • lozingen van afvalwater
  • vervoer van gevaarlijke stoffen

In tegenstelling tot de schuldaansprakelijkheid voor milieuschade is de risicoaansprakelijkheid niet beperkt tot beschermde dieren, planten en natuur. De risicoaansprakelijkheid voor milieuschade is krachtens de ELD van toepassing op alle vormen van milieuschade, zoals bodemverontreiniging, vervuiling van het grondwater en schade aan beschermde soorten planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de risicoaansprakelijkheid voor bedrijven moet worden uitgebreid. Wanneer een bedrijf aansprakelijk is, moet het de kosten dragen van het voorkomen van verdere milieuschade én de kosten van (toekomstige) saneringsmaatregelen. De ELD bevat geen aansprakelijkheidslimiet voor dergelijke kosten. Naast deze kosten moet het bedrijf ook overige schade vergoeden, zoals letselschade en schade aan eigendommen van derden en de hieruit voortvloeiende economische schade.

Ga naar MKBdirect om uw risico’s op milieuschade te inventariseren en de milieuschadeverzekering aan te vragen die uw bedrijf nodig heeft.