Aansprakelijkheid

Als zelfstandig ondernemer of beroepsbeoefenaar loopt u risico’s die een werknemer in loondienst niet heeft. Eén van die risico’s is dat derden u persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor schade als gevolg van dingen die er misgaan in uw bedrijfsvoering of uitoefening van uw beroep.

Direct afsluiten

Selecteer een product bereken de premie en sluit deze direct af

Het maakt hierbij wel verschil of u bestuurder van een bedrijf, zelfstandig ondernemer of zelfstandig beoefenaar van een vrij beroep bent. Voor alle drie situaties bestaat er een specifieke aansprakelijkheidsverzekering:

  • de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Of een aansprakelijkheidsverzekering interessant voor u is, hangt af van uw bestuursfunctie, bedrijf of beroep. Denk hierbij aan het type product of dienst dat u maakt of aanbiedt. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen van een verkeerd advies aan een opdrachtgever? Welke schade kan hij of zij lopen wanneer dat advies wordt opgevolgd? Wanneer u bijvoorbeeld etenswaren verkoopt die vanwege een ondeugdelijke hygiëne schadelijk zijn voor de volksgezondheid, kunt u voor deze schade aansprakelijk worden gesteld.

Of een aansprakelijkheidsverzekering in uw geval rendabel is, hangt af van het risicoprofiel van uw organisatie, dienst, product of beroep. Ook al is de kans op forse schadeclaims in uw geval misschien klein: op het moment dat u zo’n claim krijgt kan dat zonder aansprakelijkheidsverzekering wel het einde van uw bedrijf of beroep betekenen.

Op het online platform MKBdirect kunt u zelf inventariseren of een aansprakelijkheidsverzekering in uw geval nodig of wenselijk is. Op dit platform kunt u ook de premiekosten van een aansprakelijkheidsverzekering laten uitrekenen en een offerte opvragen. Hierna lichten we de drie verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen kort toe.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Voor ieder bedrijf een must. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wanneer uw bedrijf met risicovolle machines of apparatuur werkt, is de kans dat er bij een klant of met het personeel iets gebeurt groter dan wanneer u alleen een kantoor met computer voor uw werk nodig heeft. Stel dat een medewerker van u hijskraanmachinist is en zijn hijskraan tegen de gevel van een gebouw kantelt. De gedupeerde gebouweigenaar kan de schade aan zijn gevel dan op uw bedrijf verhalen. Houdt uw medewerker letsel over aan het incident? Dan bent u als werkgever in principe aansprakelijk voor de letselschade.

Er zijn dus allerlei manieren waarop er bij de activiteiten van uw bedrijf materiële schade en letselschade bij derden of bij uw personeel kan ontstaan. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade voor zover u als werkgever voor die schade aansprakelijk wordt gesteld. Dit geldt ook voor de schade door arbeidsongevallen en beroepsziektes. Met zo’n verzekering bent u ook verzekerd tegen productaansprakelijkheid. Wanneer u iets verkoopt dat later niet aan de eisen blijkt te voldoen, kunnen uw afnemers de schade die zij hierdoor oplopen op uw bedrijf verhalen. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering keert die schade dan uit.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsfout kan ernstige gevolgen hebben. Denk maar aan een huisarts die een verkeerde diagnose stelt of een medisch specialist die een behandelfout maakt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u ingedekt tegen de financiële schade van een beroepsfout.

Veel beroepsfouten hebben gelukkig alleen financiële gevolgen, zoals een vergissing van een hypotheekadviseur of een rekenfout van een accountant. Maar de zojuist genoemde medische beroepsfouten of beroepsfouten door bijvoorbeeld ingenieurs kunnen daarnaast ook letselschade of schade aan bezittingen (zaakschade) veroorzaken. Wilt u zich als zelfstandig beroepsbeoefenaar ook verzekeren tegen de aansprakelijkheid voor zaakschade en letselschade? Dan kan dat niet via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar wel via een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor mensen die zelfstandig een vrij beroep uitoefenen. Dat is een beroep dat iemand op basis van eigen verantwoordelijkheid en professionele autonomie uitvoert. Denk hierbij aan kennisintensieve beroepen waarvan de uitoefening niet zonder risico’s is. Voorbeelden van dergelijke beroepen zijn advocaat, notaris, tandarts en gerechtsdeurwaarder.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders van bedrijven, verenigingen, stichtingen of Verenigingen van Eigenaren (VVE). U kunt in zo’n functie fouten maken waardoor uw eigen organisatie of een externe partij of persoon schade lijdt. De gedupeerde kan u hiervoor persoonlijk aansprakelijk stellen. Dit betekent dat u mogelijk uw privévermogen moet aanspreken om de schade te vergoeden of compenseren.

Een aansprakelijkheidsstelling kan door een rechter worden toegekend wanneer de geclaimde schade aantoonbaar het gevolg is van uw disfunctioneren in uw rol als bestuurder, commissaris of toezichthouder. Ook moet de geclaimde schade zelf objectief vast te stellen zijn. Denk bij disfunctioneren aan verwijtbare handelingen of nalatigheden of een onbehoorlijke taakvervulling. Zoals het afsluiten van contracten waarvan u wist dat uw organisatie die niet na kon komen. Of het aangaan van financiële verplichtingen die het financiële vermogen of de kredietwaardigheid van uw organisatie ver te boven gaan.

Een aansprakelijkheidsstelling kan ook het gevolg zijn van een onrechtmatige daad. Zoals een greep uit de kas, fraude, omkoping of valsheid in geschrifte. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u ingedekt tegen de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft.

Op het platform van MKBdirect kunt u snel en eenvoudig inventariseren of u een aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft en wat uw premiekosten zijn. Via dezelfde website kunt u deze verzekering direct afsluiten of eerst offertes opvragen.