De nieuwe ARBOWET, voor iedere werkgever met personeel in dienst

Misschien heeft u er inmiddels al wat over gehoord of gelezen. Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenweg (Arbowet) op een aantal punten aangepast. De Arbowet moet er voor zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers. Het doel van de wijzigingen is de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers te vergroten bij de arbodienstverlening. Daarnaast staat preventie nóg meer centraal. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de werkgever, werknemer, de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en eventuele medezeggenschapsorganen.

De belangrijkste wijziging: invoering basiscontract

Voor de wijziging maakte het niet uit of u gebruik maakte van een arbodienst, een contract had of niet; zolang u maar voldeed aan de Wet Poortwachter bij ziekte van uw personeel.
De soort contracten waren dan ook zeer divers. Daarnaast was de overheid van mening dat er meer aandacht moest zijn voor preventie.

De overheid heeft daarom het basiscontract ingevoerd. In dit contract zijn minimumeisen opgenomen met betrekking tot de rechten en plichten van de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Elk contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener moet voldoen aan deze minimale eisen.

Kortom: elke werkgever met personeel in dienst dient een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener!

Via Thoma kunt u met korting een contract afsluiten met één van de bij ons aangesloten arbodiensten. Wilt u meer informatie over deze contracten? Neem contact met ons op.

Waaraan dient het basiscontract te voldoen?

Wilt u weten waar het basiscontract aan dient te voldoen? Kijk dan op: https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/basiscontract

Wanneer moet het geregeld zijn?

Zoals eerder al vermeld is, is de nieuwe wet ingegaan per 1 juli 2017. Nieuwe contracten moeten meteen voldoen aan de sinds 1 juli 2017 geldende eisen. Bestaande contracten moeten voor 1 juli 2018 zijn aangepast. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het bestaande contract aan te vullen of een nieuw contract te sluiten met de arbodienstverlener. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal controleren op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract. Als het basiscontract ontbreekt, kan er een boete worden opgelegd

Wat moet u zelf nog doen?

De nieuwe wet richt zich nadrukkelijker op preventie. Het hebben van een preventiemedewerker binnen de onderneming is al langere tijd verplicht. Hebt u nog geen preventiemedewerker binnen uw onderneming? Dan moet u deze zo snel mogelijk aanstellen. Heeft de onderneming 25 of minder medewerkers? Dan mag u als werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op u nemen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@mkbdirect.nl.

Wij zijn u graag van dienst!