Nieuw kabinet. Wat betekent dit voor mij en mijn personeel?

Op 10 oktober jl. heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In de paragraaf Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid zijn een aantal zaken opgenomen die bij u van belang zijn.

Aanpassing in de regeling van loondoorbetaling bij ziekte

We horen al langer dat veel werkgevers het niet eens zijn met het stelsel zoals het nu in Nederland geldt bij ziekte.
Ook MKB Nederland en VNO-NCW hebben al begin 2015 gevraagd om een aanpassing van het stelsel. Bijvoorbeeld door de periode van loondoorbetaling bij ziekte te beperken tot maximaal één jaar en werkgevers niet langer verantwoordelijk te laten zijn voor ziektegevallen die voortvloeien uit het gedrag van werknemers in de privésfeer. Het eerste deel van dit verzoek is nu in de plannen van het nieuwe kabinet meegenomen. Dat laatste deel (nog) niet!

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Wanneer dit precies in gaat en waar de grens wordt gesteld is nog onduidelijk.
Wat al wel duidelijk is, is dat het UWV in het tweede jaar de verantwoordelijkheid neemt voor loondoorbetaling en ook een aantal re-integratieverplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn meldt het akkoord niet maar te denken valt aan de verplichting van 2e spoor-re-integratie.

Aanpassingen in de WIA

In het regeerakkoord is opgenomen dat de periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, verkort wordt van 10 jaar naar 5 jaar. Deze premiedifferentiatie zorgt er nu voor dat u nog 10 jaar lang geconfronteerd kunt worden met een hogere premie wanneer uw bedrijf voor instroom in de WGA heeft gezorgd. Deze wijziging betekend dat u niet meer 10 jaar lang vast zit aan de geschiedenis van uw zieke medewerkers.

Wijzigingen WW en ontslagrecht

Met de Wet werk en zekerheid zijn een aantal regelingen gewijzigd en geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan wijziging van de ketenregeling en de komst van de transitievergoeding. Het nieuwe kabinet heeft op al die onderwerpen weer nieuwe plannen in petto. Wat die plannen zijn is nog niet bekend.

Iedere werknemer had ook al recht op een vergoeding als hij na een dienstverband van minimaal twee jaar onvrijwillig werd ontslagen.
Werknemers zullen nu al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht krijgen op de transitievergoeding in plaats van na twee jaar. De hoogte van de vergoeding bedraagt momenteel 1/3 van een maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 jaar van een dienstverband en een half maandsalaris per dienstjaar voor de periode na 10 jaar. Het kabinet wil voor elk jaar in dienstverband de transitievergoeding baseren op 1/3 van een maandsalaris, ook voor contractduren langer dan 10 jaar.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@mkbdirect.nl.

Wij zijn u graag van dienst!