Personeel

Verzekeringen personeel
Wanneer u als ondernemer voor groei gaat, zult u vroeg of laat (meer) personeel willen aannemen. Vaste krachten waar u dagelijks op terug kunt vallen, zijn onmisbaar voor een gezonde groei van uw bedrijf. Maar aan werknemers in vaste dienst kleven ook risico’s. De verzekerbare risico’s spitsen zich toe op veiligheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Voor sommige van die risico’s moet u als werkgever uw personeel verplicht verzekeren, voor andere risico’s geldt dat niet.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Daarom bestaat er een Arbowet die aangeeft welke verantwoordelijkheid werkgever en werknemers samen hebben om de risico’s op letsel, ziekte en arbeidsongeschiktheid tot een acceptabel niveau te beperken. Personeelsverzekeringen zijn bedoeld om de financiële gevolgen van de restrisico’s voor uw personeel op te vangen. Zoals een goed werkgever betaamt.

Op het online platform MKBdirect kunt u zelf inventariseren welke risico’s u als ondernemer met personeel in vaste dienst loopt, voor welke risico’s u uw medewerkers moet of kunt verzekeren en welke premies daarbij horen. Hierna lichten we een aantal verzekeringen toe. Op onze website kunt u over deze verzekeringen meer informatie vinden. 

Pensioenverzekering voor uw personeel
Het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet verplichten u om een nieuwe medewerker binnen een maand na indiensttreding een pensioenregeling aan te bieden. Als werkgever heeft u niet altijd de keus tussen een pensioenfonds of pensioenverzekering. Zo bent u gebonden aan een verplichte pensioenregeling voor uw personeel wanneer u met uw bedrijf onder een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) , beroepspensioenfonds of CAO met een pensioenregeling valt. Het pensioenstelsel is uitermate ingewikkeld en voor een leek nauwelijks te doorgronden. Vraag daarom advies aan een pensioenverzekeringsexpert van MKBdirect over de pensioenregeling die op uw bedrijf van toepassing is.

Ziekteverzuimverzekering
Wordt een werknemer ziek? Dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie. U bent sowieso verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het salaris aan de zieke medewerker door te betalen. Een ziekteverzuimverzekeraar die loondoorbetaling en re-integratie integraal benadert, kan voordelen hebben. Hoe sneller en beter een zieke medewerker re-integreert, hoe korter de periode van loondoorbetaling en hoe kleiner de kans op nieuw ziekteverzuim.

Verzekeraars spelen daarop in met een ziekteverzuimverzekering inclusief arbodienstverlening. Uw ziekteverzuimverzekeraar regelt dan de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie. 

IVA, WIA en WGA verzekeringen
De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), WIA (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen) en WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) zijn verplichte werknemersverzekeringen waarvoor u als werkgever premies afdraagt aan de Belastingdienst. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt de premiepercentages voor deze en andere sociale verzekeringen. Deze percentages gelden voor alle werkgevers. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze sociale verzekeringswetten.

Collectieve ongevallenverzekering
In steeds meer cao’s wordt een collectieve ongevallenverzekering voor het personeel als arbeidsvoorwaarde opgenomen. Dit betekent dat alle werkgevers die onder de cao vallen zo’n verzekering aan hun personeel moeten aanbieden. Deze verzekering keert een vergoeding uit bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. 

Collectieve zorgverzekering
Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die voor een specifieke groep mensen wordt afgesloten, zoals voor mensen met hetzelfde werk of dezelfde leeftijd. Denk ook aan mensen die in dezelfde gemeente wonen of lid zijn van dezelfde (sport)vereniging. Als werkgever kunt u voor uw personeel een collectieve zorgverzekering afsluiten. U krijgt dan een groepskorting waar uw medewerkers van profiteren. Volgens de Zorgverzekeringswet mogen ziektekostenverzekeraars vanaf 2020 maximaal 5% premiekorting op de basisverzekering geven. Voor aanvullende verzekeringspakketten geldt deze beperking niet.

Zakenreisverzekering
Gaat u of gaan uw medewerkers regelmatig op zakenreis? Met een reisverzekering dekt u zich in tegen de risico’s van zo’n reis. Denk hierbij aan de kosten van vervangend vervoer, medische kosten, rechtshulp en verlies van bagage. In alle landen van de wereld en ongeacht het moment, de duur en de bestemming van de zakelijke reis. Bij een doorlopende zakenreisverzekering hoeft u elke reis niet steeds opnieuw te verzekeren.

MKBdirect adviseert u graag over de verplichte en optionele personeelsverzekeringen. Op ons platform kunt u snel en eenvoudig inventariseren welke verzekeringen u voor uw personeel nodig heeft. Via dezelfde website kunt u deze verzekeringen direct afsluiten of eerst offertes opvragen.